Ordensregler

I henhold til vedtægternes punkt 6.7 fastsættes følgende ordensregler:

1.  Renovationsforhold

1.1 Fra 1. oktober 2018 er alle beboere omfattet af Næstved Kommunes nye affalds  sorteringsordning. Dette indebærer, at:

 • Madaffald skal opsamles i poser og afleveres i ejerlejlighedsforeningens containere i affaldsgårdene markeret med “Madaffald”
  Restaffald skal opsamles i poser og afleveres i ejerlejlighedsforeningens containere i affaldsgårdene markeret med “Restaffald”.
  Aske fra grill og brændeovne skal afleveres i ejerlejlighedsforeningens stål/askespande i affaldsgårdene.
  Metal, hård plast og glas skal afleveres i ejerlejlighedsforeningens opsamlingscontainere, der er placeret ved “Postkassehuset”
  Pap og papir skal afleveres i ejerlejlighedsforeningens opsamlingscontainere, der er placeret ved “Postkassehuset”.
  Batterier skal afleveres i særskilt beholder, der er påsat ejerlejligheds- foreningens opsamlingscontainere, der er placeret ved “Postkassehuset”.
  Alle øvrige effekter og affald, som f.eks. farligt affald (maling, kemi m.v.) haveaffald, hvidevarer, møbler, resttræ skal beboerne selv aflevere på kommunens genbrugsplads.

2.  Trafik

2.1 Al kørsel på foreningens område skal foregå med hensynsfuld lav hastighed (max. 20  km) af hensyn til beboerne
       i området.   
2.2 Kørsel i bil, på knallert eller cykel må kun foregå på de belagte gange og stier. 
       Grusbelagte stier mellem husrækkerne ind mod inderfjorden må dog ikke benyttes med motoriserede køretøjer,
       da disse stier alene er anlagt til brug for servicepersonale, renovationsvogne og redningskøretøjer.
2.3 Biler må kun parkeres på parkeringspladserne ved ejerlejlighederne og på særligt afmærkede områder
       for gæsteparkering. 
2.4 U indregistrerede køretøjer må ikke parkeres på foreningens område. 
       Køretøjer med totalvægt mindre end 3.500 kg (til almindeligt kørekort)
       må parkeres foran det enkelte ejede eller lejede hus.
       Besøget skal have karakter af overnatning/fritid og ikke som en reel erhvervsbetinget aktivitet.
       Trailere, både og lignende må kortvarigt parkeres i forbindelse med af- og pålæsning.
       Autocampere skal parkeres  på P-pladsen ved posthuset. Der må ikke ske overnatning i autocampere. 
       Campingvogne samt køretøjer med totalvægt større end 3.500 kg må ikke parkeres på foreningens område,
       men henvises til offentlig parkeringsplads.

3 Terrasser  

3.1  Terrasserne udenfor den enkelte ejerlejlighed skal ejeren selv holde i orden.
3.2  Der må ikke opsættes foderbrætter eller ske fodring af dyr af hensyn til rottefare.
       Evt. ny beplantning af jordvolde må kun ske med græs eller hybenroser (art Rosa Rugosa eller Rosa Virginiana).
3.3  Der må ikke opsættes fastmonterede parabolantenner, parasoller, markiser, tørrestativer eller flagstang på matriklen.
3.4  I sommerhalvåret må der opstilles telt eller pavillon på egen terrasse. 
3.5  Beboeren må ved særlige lejligheder (fx. fødselsdag) i en begrænset periode og kun  efter skriftlig tilladelse fra
        bestyrelsen opstille telt eller pavillon på fællesarealet.
3.6  Der henvises iøvrigt til “Positivliste over lovlige ændringer af bebyggelsens fremtræden og udformning”.
 

4 Fællesarealer

4.1  Alle beboere skal medvirke til, at fællesarealerne er så rene og ryddelige som muligt.
       Bestyrelsen kan ved egen foranstaltning og uden ansvar få fjernet uberettigede anbragt genstande.
4.2  Der må ikke fjernes bevoksning eller jord fra fællesarealerne, herunder diger og jordvolde uden forudgående skriftlig
        tilladelse fra bestyrelsen.

5 Husdyr

5.1 I henhold til vedtægternes punkt 4.6 må husdyr kun holdes i lejlighederne med bestyrelsens skriftlige samtykke.
      Tilladelsen til at holde husdyr er betinget af, at følgende overholdes:

 • Ved færdsel på området skal husdyr føres i snor.
  Ejeren skal sørge for, at husdyret ikke ødelægger områdets bevoksning/ beplantning.
  Ejeren skal fjerne husdyrets efterladenskaber med det samme.
  Et husdyrhold må aldrig være til gene for andre beboere.
  Såfremt husdyrholdet er til gene, eller såfremt beboeren ikke overholder de fastsatte ordens forskrifter, kan samtykke til at holde husdyr tilbagekaldes.

6 Støj

6.1 Beboernes brug af musikanlæg og musikinstrumenter må i alle henseender ske med fornøden hensyntagen til de
      øvrige beboere og kun indtil kl. 23.00. Udendørs brug heraf er ikke tilladt.
6.2 Brugen af støjende værktøjer skal ske under fornøden hensyntagen til de øvrige beboere og alene i tidsrummet:

mellem kl. 07,00 og kl. 17,00 på hverdage
mellem kl. 08,00 og kl. 15,00 på lørdage
Der må ikke være håndværksmæssig støj på søn- og helligdage.

7 Leg

7.1 Leg og boldspil er tilladt på fællesarealer. Ingen former for affald må efterlades på fællesarealerne. 

8 Lejere

8.1 Enhver ejer er ansvarlig for, at ejerlejlighedens brugere/lejere overholder ordensreglerne.
      En overtrædelse af brugere/lejere har samme virkning for ejeren, som hvis overtrædelsen var sket af ejeren selv.
      Der henvises til vedtægternes punkt 6.6.

9 Internet og TV

9.1  Der må ikke bestilles kabel til TV eller internet til nedgravning på ejerlejlighedsforeningens arealer.

Seneste ændring er vedtaget på generalforsamlingen den 26.11.2008.
Nærværende nye ordensregler er vedtaget på generalforsamlingen den 12.04.2019.
For Ejerlejlighedsforeningen Fjordhusene, Karrebæksminde
Bestyrelsen
formanden@fjordhusene4736.dk 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visits: 1498

Rating: 2.8/5. From 4 votes.
Please wait...