Fra den spæde start til et næsten færdigt dige.

Arbejdet på diget afsluttes om ganske få dage. Officielt vil diget blive indviet midt i april – mere om dette arrangement senere. De sidst sten skal på plads ved Vivaldisvinget, sandet spredes, og de sidste overgange over diget til stranden skal laves. Der er også ganske lidt der mangler ved Sejlklubben ved fjorden.
I de kommende uger bliver de sidste detaljer udført. Der placeres skilte på diget med information om, at færdsel på diget ikke er tilladt – og at der skal vises hensyn til beboerne tæt på diget. Cykling på diget er absolut forbudt. Der vil blive lavet klare afmærkninger og stier omkring diget, så det er åbenlyst, hvor der må gås og løbes ved diget.
Der er lavet 5-6 åbninger i diget, som alle forsynes med aluminiums-skots i tilfælde af højvande. Digelauget har en beredskabsplan, som sikrer at diget lukkes ved højvande over 120 cm af normalvandstanden. Der skal indgås en aftale med en lokal entreprenør om den praktiske opsætning af disse skots.
Der har løbende været en god dialog med de beboere, der er, og har været mest berørt af dige byggeriet. Der er modtaget fire klager om digets udformning og potentielle skader på arbejdsområdet. Diget fra dæmningen og langs Enø Kystvej er blevet ændret, så det nu lever op til den godkendte bredde og højde. Der samles vand foran diget ved Reedtzholmsvej. Der er opstået en lunke, som vil blive udbedret og drænet, når området bliver mere tørt. Der arbejdes med indsigtsproblemer langs den sidste del af stranden fra Strandvej 21 A til Strandvej 31. Her er digelauget i dialog med beboerne i området om mulige forbedringer således, at der ikke vil være gående trafik tæt forbi deres huse langs stranden. Digelauget er også i dialog med Vinterbaderne om en ændring af overgangen, som er glat og forholdsvis stejl. Der har også været mindre klager om sandfygning og strandens kvalitet efter den store sandfyldning. Marehalm og andre klitplanter vil sprede sig og naturlige klitter vil dannes således at sandfygningen begrænses. Det første år vil vi desværre opleve mere sandfygning ved stærk vind.
Digelauget vil fortsat være åben for dialog om diget og de umiddelbare gener, der er ved og omkring diget. Der er ingen tvivl om, at et så stort projekt vil give anledning til debat om ændringerne i landskabet og adgangen til og fra stranden. Kontakt Digelauget direkte omkring større og vigtigere emner. På vores hjemmeside www.enødigelaug.dk kan adresserne findes. Her findes også meget mere information om diget og Digelaugets arbejde.
Generelt er der stor tilfredshed med resultatet og samarbejdet med Holbøll og Niras om projektet. Projektet afsluttes til tiden. De få ændringer, der er foretaget på anlægsarbejdet, er udført indenfor den overordnede tidsfrist. Sidst, men ikke mindst, projektet er også udført indenfor de aftalte økonomiske rammer.
Tekst: John Kryger
 
 

Views: 31

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...