Nyt fra Fællesudvalget

Kære Alle

Grundet Covid-19 restriktionerne for forsamlinger er det fortsat ikke muligt at holde bestyrelsesmøde, så derfor denne opdateringen. Med de seneste åbninger af livet i Danmark er der dog håb for, at det i en ikke for fjern fremtid kan lade sig gøre.

Nyt medlem: Fra GF Reedtzholm er udpeget nyt medlem til Fællesudvalgets bestyrelse, idet Ida Rostgaard er udtrådt af deres bestyrelse.

Velkommen til Simon Kunze.

Digeprojektet:

Den 22. april 2021 er fristen for indgivelse af klage over det af Byrådet den 23. marts 2021 godkendte projekt til sikring mod højvande.

Det er spændende at høre resultatet, om der er indgivet klager til klagemyndigheden/ Miljø- og Fødevareklagenævnet, der kan betyde, at projektet forsinkes af en lang klagebehandling.

I tilslutning til projektet skal der etableres et digelag, der som det første har stor betydning for finansieringen af projektet.

Når projektet er så langt, at anlægsfasen kan gå i gang, skal der optages lån – en byggekredit.

Kommunekredit kan yde en sådan byggekredit, såfremt Næstved Kommune stiller 100% garanti for lånet, hvilket vi må forvente vil ske, da Næstved Byråd enstemmigt har godkendt projektet.

Når byggekreditten skal omlægges til lån, vil lånet kunne have en løbetid på max. 25 år.

Når der skal være dialog med Kommunekredit om byggekredit, lån mv., så skal det ske mellem Digelaget og Kommunekredit, og der er en række krav i den forbindelse, især følgende

  • Digelagets vedtægter
  • Dokumentation af, hvem der er tegningsberettiget v/ referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde
  • Dokumentation af beslutning om låneoptagelse, f eks referat fra bestyrelsesmøde eller en genefralforsamlig
  • Dokumentation af kommunal beslutning om at stille garanti

Stiftelse af Digelaget sker ved en stiftende generalforsamling hvor Digelagets medlemmer vælger en bestyrelse.

Da antallet af medlemmer = antallet af bidragydere til projektet vel er mere end 1500, er det en meget stor forsamling af indbyde et en stiftende generalforsamling, og igen er det usikkert, hvornår det kan lade sig gøre. Ved indbydelsen kommer der næppe 1500, men ud fra det antal, der deltog i seneste borgermøde, må der forventes et fremmøde på ca. 300.

På Fællesudvalgets generalforsamling i august 2020 drøftedes antallet af bestyrelsesmedlemmer, og der var synspunkter på, at bestyrelsen ikke blev for stor. Jeg har kigget på et antal andre digelag, og her består bestyrelsen af 5 medlemmer.

Forhåbentlig vil der snart være muligt at holde et bestyrelsesmøde, hvor oprettelse af Digelaget kan drøftes.

Højvandsbeskyttelse Klintegårdsvej

 Teknisk Udvalg har på sit møde den 6. april 2021 anbefalet, at der udarbejdes et kommunalt fællesprojekt for højvandsbeskyttelse af 5 lodsejere på Klintegårdsvej. Disse ejendomme indgik ikke i det store projekt, da der ikke var tale om et sammenhængende anlæg. Byrådet forventes at godkende igangsættelse af projektarbejdet på sit møde den 27. april2021.

Lokalplan:

Som tidligere orienteret blev vores lokalplan flyttet tll forventet behandling i andet kvartal 2021.

Jeg har løbende været i kontakt med Anja Andersen, og det seneste hun har oplyst er, at Næstved Kommune indhenter tilbud fra eksternt firma til udarbejdelse af forslag il lokalplan. Udgiften til det eksterne firma afholdes af Næstved Kommune.

Så forhåbentlig sker der snart noget.

Rensning af tang på Enø Strand

Sidste år blev det aftalt med Næstved Kommune, at den sidste del af Enø Strand blev revet for tang 1-2 gange om ugen.

Denne aftale kunne Næstved Kommune ikke leve op til, idet den store tilstrømning af gæster til Karrebæksminde/ Enø betød flere renholdelsesopgaver for Park&Vej.

Igen i år har jeg spurgt til ny aftale, idet Næstved Kommune nu er ejer af hele stranden, og derfor måtte det forventes, at opgaven med renholdelse af stranden blev set under ét.

Men sådan bliver det ikke. Aftalen fra sidste år fortsætter i år.

Jeg rettede henvendelse til formanden for Teknisk Udvalg Helle Jessen, der desværre måtte skuffe vores forventninger,  idet der ikke med overtagelse af den sidste del af standen er blevet afsat yderligere økonomi.

Helle Jessen henviser til, at Teknisk Udvalg i april skal have en temadrøftelse af drift og udvikling af de arealer, som kommunen har overtaget.

Plan for udvikling af nye kommunale arealer på Enø ?

Teknisk Udvalg besluttede den 28. september 2020 at igangsætte udarbejdelsen af en helhedsplan med vægt på tiltag til bedre tilgængelighed for Enø Strand.

Firmaet Spektrum Arkitekterne blev bedt om at udarbejde et oplæg hvori skulle indgå en handicapvenlig badebro på stranden, placering af stadepladser og sammenkædning af strand, stejleplads mm.

Som bidragydere blev medlemmer af Karrebæksminde Forum bedt om at besvare en række spørgsmål. Som medlem af Karrebæksminde Forum ( på vegne af Fællesudvalget) blev jeg bedt om at besvare disse spørgsmål. Jeg vedhæfter mine svar.

På nuværende tidspunkt er det lidt svært at blive klog på, om der reelt er et ønske om en ” helhedsplan” eller om det blot handler om bedre handicap adgang til stranden og udlejning af stadepladser. Spektrum Arkitekterne lagde også op til forbedrede trafikale forhold. Jeg er ret forvirret i forhold til hvilken ”helhedsplan” det er Teknisk Udvalg ønsker.

Sagen var på Teknisk Udvalgs dagsorden den 6. april, men blev udsat til mødet i maj.

Jeg vedhæfter mit svar på arkitekternes spørgsmål.

Trafikale forhold på Enø Kystvej

Jeg er i løbende dialog med Center for Trafik og Ejendomme omkring bløde trafikanter på Enø Kystvej, bl.a. under henvisning til, at der på Statens Finanslov 2021 er afsat midler i en statslig cykelpulje, som kommunerne kan søge.

Næstved Kommune afventer svar på vilkårene for ansøgning til denne pulje. Lad os håbe, at Næstved Kommune kommer i betragtning og at det smitter af på Enø Kystvej.

Dette for nu.

Med venlig hilsen

Jette Johnsen

Formand for Fællesudvalget

Fællesudvaget Hjemmeside

Hits: 98

Rating: 5.0/5. From 3 votes.
Please wait...